ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ตั้งอยู่เลขที่  48  หมู่ที่  1  บ้านควนเก  ตำบลแป-ระ  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล  91150
เบอร์โทรศัพท์  0-7483-9655  เบอร์โทรสาร  0-7483-9655
website http://www.tpd.ac.th
e-mail : tapae_tw2012@hotmail.com

โรงเรียนจัดระบบโครงสร้างการบริหารออกเป็น  5  กลุ่มบริหาร   เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว  สะดวก  สอดรับกับภารกิจของสถานศึกษา  ดังนี้

1. กลุ่มบริหารวิชาการ

2. กลุ่มบริหารงบประมาณ

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล

4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป

5. กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน

 

โครงสร้างบริหารโรงเรียน