พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เข้าสู่แพลตฟอร์ม (Platform) ของการมีอาชีพที่มั่นคง และสนองตอบไทยแลนด์ 4.0
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกระดับให้เป็น มืออาชีพ (Professional)
4. เสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข็มแข็งและเป็นผลเป็นรูปธรรม ตามแนวทาง “การเข้าใจ การเข้าถึง การแก้ไข การส่งเสริม และการพัฒนา”
5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา
6. สร้างพลังขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยการทำงานเชิงระบบ (Systems Approach)
7. เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิตอล
8. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง