การรับเกียรติบัตรกิจกรรมเปิดบ้านออนไลน์
1. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
2. ชมนิทรรศการ/เข้าประกวดแข่งขัน
3. ทำแบบสอบถามประเมินกิจกรรม
4. รับเกียรติบัตรทางอีเมล (28 ก.พ. 65)

การรับเกียรติบัตรประกวดแข่งขันทักษะ
ได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์การแข่งขันของแต่ละทักษะ