สถิติจำนวนนักเรียน.ครูและบุคลากร

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 651 คน

 

 

– นักเรียนผู้ชายทั้งหมด 280 คน

– นักเรียนหญิงทั้งหมด 371 คน

 

 

 

แยกเป็น

    -ระดับชั้นมัธยมต้น ทั้งหมด 325 คน

 

 

-นักเรียนผู้ชาย จำนวน  152 คน

-นักเรียนผู้ชาย จำนวน  173  คน

     

 

 

 

-ระดับชั้นมัธยมปลาย ทั้งหมด 326 คน 

 

-นักเรียนผู้ชาย จำนวน  128 คน

-นักเรียนผู้ชาย จำนวน  198  คน  

 

 

 

 

 

**************************************************************************************************************************

จำนวนครูและบุคลากร

จำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด 44 คน

      ผู้อำนวยการโรงเรียน                    1    คน

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน               1    คน

     ครูผู้สอน                                        30  คน

     ครูลูกจ้างสอนชั่วคราว                   3    คน

      ครูต่างชาติ                                     1    คน

      ธุรการโรงเรียน                               1   คน

      นักการภารโรง                               2   คน

      พนักงานรักษาความปลอดภัย      1  คน

     พนักงานทำความสะอาด                1 คน

     ครูฝึกสอนมวย                              3  คน

 

 

**************************************************************************************************************************