บุคลากรอื่น

งานธุรการโรงเรียน

นางสาวอัสมา ใบหมาดปันจอ

 

พนักงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

1.นายอนุรักษ์  ละใบยูโส๊ะ

2.นายธนกร มะลิทอง

 

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายราวี วงแหวน