กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.นายสายัณห์ เอี่ยวเล็ก

2.นางกาญจน์จุรี หมีดหรน

3.นางนงนาถ แดวากม

4.นางสาวฐิติยา หมีนฉาด

5.นายอัชอรี สุขสง่า

6.นางสาวปิยตา คูหามุข

7.นายปราโมทย์ มุกดา

8.นางสาวกัญญาวีร์ คำสัมฤทธิ์