กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

1.นางสาวสาลินี พรหมมาน

2.นางสาวจรัญญา รักรณรงค์

3.นางอธิตา ดินเตบ

4.นางสาวซันมา เกษม

5.Mr.IAN GLENN C LABTIC

6.Mr.Arnold Doca

 

ภาษามลายู

นางสาวฝารีด๊ะ ดำพิลา