นโยบาย

นโยบาย(policy)

1. การศึกษาที่มีคุุณภาพ เพื่อการมีอาชีพ และไทยแลนด์ 4.0

2. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา สู่การขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา

3. การสร้างพลังขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยการทำงานเชิงระบบ

4. การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ

5. การเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนด้วยภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิตอล

6. การเสริมสร้างสิ่งเเวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด ปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้

7. การระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ