กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1.นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

2.นายสำเนาว์ บุบผัน

3.นายสุภาพ หวันสู

4.นายฤทธิชัย สุขสะปาน

5.นายสุรศักดิ์ สตันน๊อด