โครงสร้างการบริหาร

โรงเรียนจัดระบบโครงสร้างการบริหารออกเป็น  5  กลุ่มบริหาร   เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว  สะดวก  สอดรับกับภารกิจของสถานศึกษา  ดังนี้  1. กลุ่มบริหารวิชาการ  2. กลุ่มบริหารงบประมาณและเลขานุการผู้อำนวยการ  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล  4. กลุ่มบริหารทั่วไป  และ  5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โครงสร้างบริหารโรงเรียน

นายพนมไพร  วงษ์คลองเขื่อน    ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิ  สุริยันยงค์    รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกาญจน์จุรี  หมีดหรน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางชลิตา นวลออง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ
นางนงนาถ  แดวากม    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวจรัญญา  รักรณรงค์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นายวิรัช พิพัฒน์วรสกุล   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

=========

โครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
ตั้งอยู่เลขที่  48  หมู่ที่  1  บ้านควนเก  ตำบลแป-ระ  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล  91150
เบอร์โทรศัพท์  0-7483-9655  เบอร์โทรสาร  0-7483-9655
website   http://www.tpd.ac.th
e-mail : tapae_tw2012@hotmail.com