วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  ตอบรับการมีอาชีพที่มั่นคง  และไทยแลนด์ 4.0

พันธกิจ (Mission) 2566-2570

1. พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เข้าสู่แพลตฟอร์ม (Platform) ของการมีอาชีพที่มั่นคง และสนองตอบไทยแลนด์ 4.0
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกระดับให้เป็น มืออาชีพ (Professional)
4. เสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข็มแข็งและเป็นผลเป็นรูปธรรม ตามแนวทาง “การเข้าใจ การเข้าถึง การแก้ไข การส่งเสริม และการพัฒนา”
5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา
6. สร้างพลังขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยการทำงานเชิงระบบ (Systems Approach)
7. เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิตอล
8. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง

เป้าประสงค์ (Goals) 2567-2570

1. สถานศึกษาปลอดภัย
Safe educational institution. 

2. การเรียนการสอนและการทำงานอย่างมีความสุข
Teaching and working happily.

3. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 4 ด้าน; K: knowledge, S: skills, A: attitude and C: competency.
Focus on student achievement in 4 areas; K: knowledge, S: skills, A: attitude and C: competency.

4. การเรียนเพื่อการมีงานทำ
Studying for employment.