วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  ตอบรับการมีอาชีพที่มั่นคง  และไทยแลนด์ 4.0

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เข้าสู่แพลตฟอร์ม (Platform) ของการมีอาชีพที่มั่นคง และสนองตอบไทยแลนด์ 4.0
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกระดับให้เป็น มืออาชีพ (Professional)
4. เสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข็มแข็งและเป็นผลเป็นรูปธรรม ตามแนวทาง “การเข้าใจ การเข้าถึง การแก้ไข การส่งเสริม และการพัฒนา”
5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา
6. สร้างพลังขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยการทำงานเชิงระบบ (Systems Approach)
7. เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิตอล
8. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ พึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนทุกคน ได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามรถสูง คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และบริหารงานแบบร่วมมือ
5. โรงเรียน มีการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโบยายรัฐบาล นโยบายต้นสังกัด กลยุทธ์โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม