ผู้บริหาร

นายพนมไพร  วงษ์คลองเขื่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

 

นางอรณี  จิเหม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์