ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล  โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกในนามสาขาโรงเรียนสตูลวิทยา  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2519  โดยขอใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านท่าแพ    มี  นายลอบ  พวงสุวรรณ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  มีครูช่วยสอน  2  คน  คือ  นายประมูล  นิติมโนธรรม  และ  นางยุพา  บุณยะวันตัง

ต่อมาเมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2519  จังหวัดได้แต่งตั้งให้นายล่อง พวงสุวรรณ  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ขณะนั้นมีนักเรียน  1  ห้องเรียน

เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2520  ได้ย้ายสถานที่เรียน  มาเรียนในที่ดินแปลงปัจจุบัน  ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  จำนวน  55  ไร่  38  ตารางวา  โดยผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  จำนวน  3  ห้องเรียน  และกรมสามัญศึกษา (ในขณะนั้น) กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  อย่างเป็นทางการ