กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1.นางจารุวดี ขวัญศรีสุทธิ์

2.นางสุจินันท์ มุกดา

3.นางสาวนัฏติยา เนียมไหม

4.นางสาวสุนีรัตน์ สุวรรขำ

5.นางสาวซารีนา หมีนแดง