กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1.นางจารุวดี ขวัญศรีสุทธิ์

2.นางสาวสุนีรัตน์ สุวรรขำ

3.นางสาวซารีนา หมีนแดง

4.นางสาวนริศรา องศารา