กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.นายวิรัช พิพัฒน์วรสกุล

2.นายรอเซ็ด นารีเปน

3.นางสาวจุฑารัตน์ คงพูน

4.นางพิลาสลักษณ์ ชุมละออง

5.นายมูฮัมหมัด นาราวัน