กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.นายรอเซ็ด นารีเปน

2.นายวิรัช พิพัฒน์วรสกุล

3.นายสุรศักดิ์ เสกสรรค์

4.นางสาวจุฑารัตน์ คงพูน

5.นางสาวพิลาสลักษณ์ พิบูลย์

6.นายมูฮัมหมัด นาราวัน