กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพ

ศิลปะ

1.นางปรียาพร แดหวามาลัย

2.นายสุรศักดิ์ จันทจักษุ

3.นายชนะ เดชไพบูลย์ศรี

 

การงานอาชีพ

1.นายอนันต์ มณีวิทย์