กลยุทธ์

กลยุทธ์(Strategic)

1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Education)

2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน แบบ Active Learnings  เข้าสู่แพลตฟอร์ม (Platform) ของการมีอาชีพที่มั่นคง และไทยแลนด์ 4.0

3. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความรู้ทางวิชาการ  ทักษะชีวิต  ทักษะวิชาชีพ  คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกที่ดี

4. การพัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทุกกลุ่ม  ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สู่มืออาชีพ

5. การเสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งตามแนวทาง “การเข้าใจ  การเข้าถึง  การแก้ไข  การส่งเสริม  และการพัฒนา” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6. การเสริมสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  และเอื้อต่อการเรียนรู้  ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

7. การสร้างเสริมพลังขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยการทำงานเชิงระบบ (Systems Approach)  ส่งเสริมสนับสนุนการนำ  Digital Technology  และสร้างนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  และจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ  ความต้องการ  และความถนัด  สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

8. การจัดสรรบุคลากรให้เข้าถึงโรงเรียนและสร้างร่วมมือ  ระดมสรรพกำลัง  กับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ชุมชน  ภาคราชการ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้ามา สนับสนุนการจัดการศึกษา