สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

       

ประกอบด้วย  เปลวเทียนส่องแสงบนหนังสือที่จารึกเป็นสุภาษิตประจำโรงเรียน  และมีตัวย่อของโรงเรียน  คือ  ท.ว.  ปรากฏเด่นชัด

สีประจำโรงเรียน  คือ  สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  และ   สีแดง  หมายถึง  ความรัก ความผูกพัน

 

ปรัชญา  (Philosophy)

          การศึกษาพัฒนาชีวิต

คติพจน์  (Motto)

          อตตาหิ  อตตโนนาโถ  :  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ปณิธาน  (Determination)

          พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ

คำขวัญ  (Slogan)

          คิดให้เด่น  ทำให้ดี  มีคุณธรรม