อัตลักษณ์,เอกลักษณ์

อัตลักษณ์  (Unigeness)

          ยิ้มไหว้  มีน้ำใจ  ประหยัด  สะอาด

เอกลักษณ์  (Identity)

มีวิถีพอเพียง  รักษ์สิ่งแวดล้อม