นิเทศติดตามและถอดบทเรียน

เมื่อ 15 ตุลาคม 2564  นายวชิระ  ขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพม.สงขลา สตูล  ได้นิเทศติดตามและถอดบทเรียน การดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ(โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ณ ห้องพวงคราม  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged , , .