การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Last Updated on 12 กันยายน 2022 by Administrator

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มาโดยตลอด โดยได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
ในปี พ.ศ. 2565  ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นมา

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ
Posted in 10.1 and tagged .