ผูู้บริหารร่วมประชุม สพม.

19 ตุลาคม 2564 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ด้วยระบบทางไกล Video Conference (Zoom) เพื่อนำผลการประชุมมาบริหารและจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า พัฒนานักเรียนต่อไป

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged , .