คณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ (Assessment for Learning)

Last Updated on 19 มิถุนายน 2024 by pasika

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567
นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสิทธิ
สุริยันยงค์ พร้อมด้วย นางกาญจน์จุรี หมีดหรน
และนางสาวอังคณา ศุภพงศกร
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน (Assessment for Learning)
และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ณ โรงเรียนฯมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
Posted in ผู้บริหารและบุคลากร.