อบรมครู

23 – 24 มิถุนายน 2565  กลุ่มบริหารงานบุคลากร โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ เรื่อง ออกแบบการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน  ให้แก่คณะครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged , .