ได้รับบริจาคอุปกรณ์กีพา

5 มีนาคม 2565  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ได้รับบริจาคสินค้าอุปกรณ์การกีฬา จากบริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้นักเวียนมีสุขภาพที่ดี มีรายการอุปกรณ์ดังนี้  รองเท้ผ้าใบ  รองเท้แตะหูหนึบ  และสนับแข้ง   มูลค่าทั้งสิ้น 160,207.88 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ขอขอบคุณบริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด  และจะนำอุปกรณ์ไปใช้เพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป

Posted in รอบรั้วโรงเรียน and tagged , .