นิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา-สตูล  ได้เข้านิเทศ ติดตาม โครงการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ด้วยการพัฒนาต้นแบบ “เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้” โดยนิเทศ ติดตาม ครูแกนนำในโครงการฯ ของโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเข้าสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน ณ ห้องศรีตรัง  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการให้การต้อนรับ  และครูแกนนำในโครงการฯ เข้ารับการนิเทศ

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร and tagged , , .