นิเทศสะท้อนผลการอบรม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล รับการนิเทศติดตามเพื่อสะท้อนผลการอบรม ตามโครงการขยายองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสตูล โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดสตูลจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์

Posted in ผู้บริหารและบุคลากร.