ประกาศปรับรูปแบบการเรียน

ประกาศโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ตามที่โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ได้เปิดเรียนภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยเปิดเรียนในรูปแบบ OnSite, Online และ OnHand ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๔) และคํานึงถึงความปลอดภัยของ นักเรียนอย่างเคร่งครัด 

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COMID ) ของจังหวัดสตูล พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เป็นกลุ่มก้อนจํานวนมาก โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ มีความห่วงใยถึงความ ปลอดภัยของนักเรียน จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนในรูปแบบ OnSite ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-Hand หรือวิธีอื่น เป็นการชั่วคราว ที่ บ้านตามตารางเรียน และสามารถติดต่อประสานงานกับโรงเรียนได้ดังนี้ 

. นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อํานวยการโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๓๕๗๔-๕๙๐๒

๒. นางอรณี จิเหม รองผู้อํานวยการโรงเรียน/กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๔๓๐๐-๕๒๒๙

๓. นางสาวจรัญญา รักรณรงค์ กลุ่มบริหารวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๒๔๔-๕๔๗

๔. นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๒๘๔-๕๕๔๑

๕. นายอนันต์ มณีวิทย์ กลุ่มบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๔๗๕๕๕๑๖

๖. นางกาญจน์จุรี หมีดหรน กลุ่มบริหารงบประมาณฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๖๔๐-๕๔๗๑ 

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจะประกาศให้ ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

 

Posted in ข่าวทั่วไป and tagged , , .