ประกาศปรับรูปแบบการเรียน

Last Updated on 25 มิถุนายน 2021 by Administrator

ประกาศโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ตามที่โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ได้เปิดเรียนภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยเปิดเรียนในรูปแบบ OnSite, Online และ OnHand ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๔) และคํานึงถึงความปลอดภัยของ นักเรียนอย่างเคร่งครัด 

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COMID ) ของจังหวัดสตูล พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เป็นกลุ่มก้อนจํานวนมาก โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ มีความห่วงใยถึงความ ปลอดภัยของนักเรียน จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนในรูปแบบ OnSite ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-Hand หรือวิธีอื่น เป็นการชั่วคราว ที่ บ้านตามตารางเรียน และสามารถติดต่อประสานงานกับโรงเรียนได้ดังนี้ 

. นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อํานวยการโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๓๕๗๔-๕๙๐๒

๒. นางอรณี จิเหม รองผู้อํานวยการโรงเรียน/กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๔๓๐๐-๕๒๒๙

๓. นางสาวจรัญญา รักรณรงค์ กลุ่มบริหารวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๒๔๔-๕๔๗

๔. นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๒๘๔-๕๕๔๑

๕. นายอนันต์ มณีวิทย์ กลุ่มบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๔๗๕๕๕๑๖

๖. นางกาญจน์จุรี หมีดหรน กลุ่มบริหารงบประมาณฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๖๔๐-๕๔๗๑ 

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจะประกาศให้ ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

 

Posted in ข่าวทั่วไป and tagged , , .