มรดกทรงคุณค่า อักษราภาษาไทย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จัดกิจกรรม”มรดกทรงคุณค่า อักษราภาษาไทย” โครงการรู้รักษ์ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักในการใช้ภาษาไทย โดยมีกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะด้านความรู้ การฟัง พูด อ่าน เขียน และยังมีกิจกรรมบนเวทีเพื่อเป็นการสนับสนุนความกล้าแสดงออกของนักเรียน

Posted in รอบรั้วโรงเรียน, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .