สัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week)

Last Updated on 22 มีนาคม 2022 by Administrator

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) โดยมีกิจกรรมบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้ารับฟังการบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์ และได้รับ
การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.0๐ – ๑๗.๓๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ โดยการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.eseb.obec.go.th/inspired

ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแต่ละครั้ง

week-sci-obec

Posted in ข่าวทั่วไป and tagged , , .