รอบรั้วโรงเรียน

ผลงานนักเรียน

จดหมายข่าว

6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
previous arrow
next arrow

ศึกษาต่อ

การเรียนการสอน

ความรู้

ข่าวการศึกษา

แบบประเมิน
สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ

นายพนมไพร  วงษ์คลองเขื่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ว่าที่ร้อยตรีสิทธิ  สุริยันยงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

IFTE-64-4
IFTE-642
IFTE-64-1
IFTE-64-2
IFTE-64-3
previous arrow
next arrow

obec_policy2565 1
obec_policy2565 2
obec_policy2565 3
obec_policy2565 4
obec_policy2565 5
obec_policy2565 6
obec_policy2565 7
obec_policy2565 8
previous arrow
next arrow

เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน

ผู้เยี่ยมชม(เริ่ม มกรา,63)

  • 1
  • 40
  • 608
  • 300,888

ผู้ดูแลระบบ

1
2
3
previous arrow
next arrow
S__21446690
S__21446692
S__21446693
S__21446694
S__21446695
S__21446696
S__21446697
S__21446698
S__21446699
S__21446700
previous arrow
next arrow